15هزار کارتن خواب و 5 هزار کودک یتیم در پایتخت وجود دارد