کسب مدال طلا توسط مخترع تسوجی درنمایشگاه بین المللی اختراعات سوئیس