تاکيد وزير بهداشت بر تجديد نظر در ساختار اداره بيمارستان هاي آموزشي