انتقاد صریح مشاوران دادکان از مایلی کهن و پاسخ فریادشیران به آنها