تجمع دانشجویان علوم اقتصادی مقابل وزارت علوم پایان یافت/وزیر علوم برای پاسخگویی به کمیسیون آموزش مج