کارگاه آموزشی نظام حسابداری عمومی با رویکرد تعهدی برگزار شد