مجموعه کتاب‌های معرفت با حضور دکتر دینانی نقد و بررسی می‌شود