حکایت شام خوردن با کارگردان همشهری کین و ستایش نمایشنامه رادیویی خانم کارگردان به عنوان یک شاهکار