هیأت‌های کارشناسان ارشد ایران و آفریقای جنوبی با یکدیگر دیدار کردند