عضو شورای شهر قزوین:احیای معماری ایرانی-اسلامی نیازمند یک عزم ملی است