ایجاد مسکن ارزان قیمت و پرداخت کمک هزینه مسکن به نیازمندان از وظایف شهرداری است