قابل افتخار بودن نتیجه طرح تحول نیازمند همکاری است