ارتقای سطح علمی شرط لازم و ضروری برای رسیدن به توسعه اقتصادی است