رسیدگی به درخواست ۱۶۳ شهروند توسط رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح