وزیر بهداشت: حقوق پزشکان را پنج برابر کردیم اما کمبود پزشک جبران نشد