توصیه های حضرت آیت الله جوادی آملی بر ضرروت خودشناسی