دوشنبه؛ رونمایی از ترجمه ۱۲ اثر مزین به تقریظ رهبر معظم انقلاب