نیروهای مسلح ایران به دانش روز و سلاح ایمان مجهز هستند