نقش روحانیت در نشر ارزش های دینی و اخلاقی انکارناپذیر است