برگزاری جلسه دانشجویان علوم اقتصادی با معاون حقوقی وزیر علوم و نمایندگان مجلس