لزوم برنامه‌ریزی ویژه برای اجرای برنامه‌های «نکوداشت هفته اصفهان»