تحریم ها یک جا برداشته نشود هیچ توافقی صورت نمی گیرد