پيكر مرحوم آيينه وند فردا از مقابل سردر دانشگاه تربيت مدرس تشييع می‌شود