هدف نهایی خاطره گویی های هاشمی رفسنجانی امتیاز گیری از نظام است