گردهمایی مهندسان مکانیک در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می‌شود