حاشیه کرار در آستانه بازی فردا | پولم را ندهید نه به تمرین می آیم و نه بازی می کنم!