«آن بیست و سه نفر»، چهارگانه فاضل نظری و «دا» در صدر پرفروش‌ها