مگر مقام معظم رهبری با دعوت رسمی به نمایشگاه کتاب می‌رود؟!