داد و ستد بیش از 5میلیون سهم در تالار منطقه ای بورس رشت