هشت هزارو 500 زندانی غیرعمد با گذشت سه هزار میلیارد ریال آزاد شدند