ارتش سوریه کنترل کامل منطقه «الجبه» را در اختیار گرفتند