افتخاری: خسوس دنبال بهانه است/ از او توقع این رفتار را نداشتم