مسابقات قهرمانی ورزش ها زورخانه ای جهان به نیمه دوم سال موکول شد