همایش نماز در آیینه میراث فرهنگی ایران در موزه ملی برگزار می شود