کاهش ۱۳ درصدي وقوع سرقت در تهران از ابتداي سالجاري تاکنون