غنی‌سازی زیر ۵ درصد دکوری نیست/ هدف ما این است که برنامه غنی‌سازی را تسریع کنیم