هیئت واگذاری در مورد واگذاری 10 شرکت تصمیم‌گیری کرد