لزوم ترویج فرهنگ زکات با همدلی و همزبانی/ حکم الهی که فقر را از بین می برد