حقوق پزشکان را ۵ برابر کردیم ولی کمبود پزشک جبران نشد