اکران «اسب سفید پادشاه» از۲۳ اردیبهشت در گروه سینما استقلال