1700 فقره پرونده به تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان وارد شده است