رهبر اپوزیسیون سوریه به حمایت عربستان و ترکیه از مخالفان اعتراف کرد