طراحی ساختار محتواساز چندرسانه‌یی با قابلیت های ویژه در کشور