تفاهمنامه نخستین شرکت دانش بنیان در حوزه بالادست امضا شد