شطرنجبازان ارمنی و ایتالیایی، صدرنشین جام ابریشم گیلان شدند