با صدور سنداملاک دستگاهها از بروز فساد و تعرض به بیت المال پیشگیری می شود