دشمنی ایران با آمریکا ریشه‌ای و اعتقادی است/ عقب نشینی در برابر زیاده خواهی‌ها، دشمن را جسورتر می‌ک