رییس قوه قضاییه دستور پیگیری پرونده 32 میلیارد تومانی را صادر كرد