برخی کشورهای منطقه عروسک‌های کوکی رژیم اسرائیل و آمریکا شده‌اند