(تصاویر)پیروزی‌بزرگ‌حزب‌محافظه‌کار در انتخابات انگلیس